بودجه‌بندی کنکور رشته تجربی+"کنکور کلوپ"

بودجه بندی رشته تجربی

در این مقاله از سایت کنکور بودجه بندی دروس رشته تجربی کنکور برای دانش اموزان قرار داده شده است تا بتوانند دانلود و استفاده نمایند. 
 
از منو میتوانید سایر بودجه بندی های دروس تخصصی و عمومی رشته های مختلف تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان را نیز مشاهده کنید.
ضمنا میتوانید سوالات کنکور سال های گذشته را از اینجا مشاهده کنید و یا اگر به پاسخنامه و پاسخبرگ تست زنی  خالی احتیاج داشتید از اینجا دانلود کنید.
 
بودجه بندی کامل همه دروس

کاملترین بودجه بندی رشته های مختلف

میخونم

عنوان درس

شماره سوال در آزمون

تعداد سوالات

زمین شناسی

۱۰۱ تا ۱۲۵

۲۵

ریاضی

۱۲۶ تا ۱۵۵

۳۰

زیست شناسی

۱۵۶ تا ۲۰۵

۵۰

فیزیک

۲۰۶ تا ۲۳۵

۳۰

شیمی

۲۳۶ تا ۲۷۰

۳۵

بهیاری

۲۷۱ تا ۳۲۰

۵۰

مباحث

تعداد سوال

زمین شناسی ایران

۳

پویایی زمین

۳

سلامت

۴

سازه های مهندسی

۳

منابع آب و خاک

۴

منابع معدنی، زیربنایی تمدن و توسعه صنعتی

۳

آفرینش کیهان و تکوین

۵

مبحث

تعداد سوال

فصل اول پایه دهم

۰

فصل دوم پایه دهم

۳

فصل سوم پایه دهم

۲

فصل چهارم پایه دهم

۳

فصل پنجم پایه دهم

۳

فصل ششم پایه دهم

۳

فصل هفتم پایه دهم

۲

فصل اول پایه یازدهم

۳

فصل دوم پایه یازدهم

۳

فصل سوم پایه یازدهم

۲

فصل چهارم پایه یازدهم

ترکیبی

فصل پنجم پایه یازدهم

۳

فصل ششم پایه یازدهم

۱

فصل هفتم پایه یازدهم

۳

فصل هشتم پایه یازدهم

۲

فصل نهم پایه یازدهم

۱

فصل اول پایه دوازدهم

۲

فصل دوم پایه دوازدهم

۳

فصل سوم پایه دوازدهم

۳

فصل چهارم پایه دوازدهم

۲

فصل پنجم پایه دوازدهم

۱

فصل ششم پایه دوازدهم

۲

فصل هفتم پایه دوازدهم

۱

فصل هشتم پایه دوازدهم

۲

مبحث

تعداد سوال

مثلثات

۴

هندسه

۳

احتمالات

۲

مشتق

۴

الگو

۱

معادلات و نامعادلات

۳

لگاریتم

۲

آمار

۲

کاربرد مشتق

۲

مقاطع مخروطی

۲

شمارش بدون شمردن

۱

حد و پیوستگی

۴

تابع

۲

مبحث

تعداد سوال

فصل یکم پایه دهم

۱

فصل دوم پایه دهم

۲

فصل سوم پایه دهم

۲

فصل چهارم پایه دهم

۳

فصل یکم پایه یازدهم

۳

فصل دوم پایه یازدهم

۳

فصل سوم پایه یازدهم

۳

فصل یکم پایه دوازدهم

۳

فصل دوم پایه دوازدهم

۳

فصل سوم پایه دوازدهم

۴

فصل چهارم پایه دوازدهم

۳

مبحث

تعداد سوال

کیهان زادگان الفبای هستی پایه دهم

۳

ردپای گاز ها در زندگی پایه دهم

۳

آب، آهنگ زندگی پایه دهم

۲

قدر هدایای زمین را بدانیم پایه یازدهم

۴

در پی غذای سالم پایه یازدهم

۴

پوشاک، نیازی پایان ناپذیر پایه یازدهم

۶

مولکول ها در خدمت تندرستی پایه دوازدهم

۳

آسایش و رفاه در سایه شیمی پایه دوازدهم

۴

شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری پایه دوازدهم

۴

شیمی راهی به سوی آینده ای روشن پایه دوازدهم

۲