بودجه‌بندی کنکور رشته ریاضی+"کنکور کلوپ"

بودجه بندی سوالات کنکور رشته ریاضی​

در این مقاله بودجه بندی دروس رشته ریاضی کنکور برای دانش اموزان قرار داده شده است تا بتوانند دانلود و استفاده نمایند. 
از منو میتوانید سایر بودجه بندی های دروس تخصصی و عمومی رشته های مختلف تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان را نیز مشاهده کنید.
 
 
بودجه بندی کامل همه دروس

کاملترین بودجه بندی رشته های مختلف

میخونم

مبحث

تعداد سوال

مجموعه، الگو و دنباله

۲

تابع

۲

حد و پیوستگی

۳

مشتق

۳

تالس و تشابه

۲

ترکیبات

۴

روابط طولی مثلث

۱

آمار

۲

توان گویا

۱

تجسم فضایی

۲

تبدیل های هندسی

۲

ماتریس

۳

بردار

۱

احتمال

۲

نظریه اعداد

۴

گراف

۲

مقاطع مخروطی

۳

مبانی ریاضی

۳

چند ضلعی ها

۱

مثلثات

۳

معادله و نامعادلعه

۲

تابع لگاریتمی

۱

حد نامتناهی و بی نهایت

۱

دایره

۱

مبحث

تعداد سوال

فصل یکم پایه دهم

۰

فصل دوم پایه دهم

۲

فصل سوم پایه دهم

۳

فصل چهارم پایه دهم

۳

فصل پنجم پایه دهم

۴

فصل یکم پایه یازدهم

۵

فصل دوم پایه یازدهم

۴

فصل سوم پایه یازدهم

۲

فصل چهارم پایه یازدهم

۲

فصل یکم پایه دوازدهم

۴

فصل دوم پایه دوازدهم

۶

فصل سوم پایه دوازدهم

۴

فصل چهارم پایه دوازدهم

۲

فصل پنجم پایه دوازدهم

۲

فصل ششم پایه دوازدهم

۲

مبحث

تعداد سوال

کیهان زادگاه الفبای هستی پایه دهم

۲

رد پای گاز ها در زندگی پایه دهم

۳

آب، آهنگ زندگی پایه دهم

۶

قدر هدایای زمینی را بدانیم پایه یازدهم

۴

در پی غذای سالم پایه یازدهم

۵

پوشاک، نیازی پایان ناپذیر پایه یازدهم

۴

مولکول ها در خدمت تندرستی پایه دوازدهم

۳

آسایش و رفاه در سایه شیمی پایه دوازدهم

۳

شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری پایه دوازدهم

۲

شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر پایه دوازدهم

۳